OPĆI UVJETI NAJMA

 1. UVODNE ODREDBE I OPĆI POJMOVI
  • „Najmodavac“ – trgovačko društvo DREAM CARS LOGISTICS d.o.o., Dravska 30, Čakovec, OIB 56037846278
  • „Najmoprimac“ – fizička ili pravna osoba koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje. U Ugovoru o najmu vozila navedena kao „Najmoprimac“ te je odgovorna za poštivanje svih točaka ovih Općih uvjeta o najmu i Ugovora o najmu
  • „Ugovor o najmu“ – pojedinačni ugovor o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u kojem se odobrava korištenje vozila, definira preuzimanje i vraćanje vozila, pokriće, oprema i usluge uključene u cijenu najma i način plaćanja najma. Ugovor sadrži i informacije o stanju kilometraže, količini goriva, obeštećenjima i eventualnim nedostacima na unajmljenom vozilu te druga prava i obveze koje obje ugovorne strane svojim potpisom u cijelosti obuhvaćaju.
  • „Vozač“ – fizička osoba navedena u Ugovoru o najmu kao „Korisnik“ koja potpisuje Ugovor o najmu i preuzima vozilo, odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.
  • „Dodatni vozač“ – fizička osoba navedena u ugovoru kao „Dodatni vozač“ kojoj je odobreno upravljanje vozilom odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.
  • „Korisnik“ – Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač u daljnjem tekstu Općih uvjeta o najmu označavaju se jednom riječju – Korisnik.
  • „Neovlašteni korisnik/vozač“ – svaka osoba koja nije u Ugovoru o najmu navedena kao ovlašteni korisnik vozila, kao i osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za upravljanje odnosnom klasom i kategorijom vozila ili joj je ovlaštenje/vozačka dozvola oduzeta.
  • „Vozilo“ – objekt najma Ugovora, a čiji podaci su navedeni u Ugovoru.
 1. UVJETI NAJMA
  • Uvjet za sklapanje Ugovora i korištenje vozila jest da Korisnik:
   1. ima najmanje 25 godina starosti
   2. posjeduje valjanu važeću vozačku dozvolu za upravljanje odnosnom kategorijom vozila najmanje 1 godinu, tj. 365 dana od dana izdavanja koju je dužan u originalu dati na uvid Najmodavcu, dok preslika iste ostaje u posjedu Najmodavca, kao prilog Ugovoru
 • ima važeću kreditnu karticu koju prihvaća Najmodavac, odnosno položi traženi novčani polog kojim će garantirati za obveze koje mogu nastati iz najma i u svezi najma vozila, sukladno Ugovoru i ovim Uvjetima
 • Korisnik potpisom Ugovora potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu uporabu, sa svom pripadajućom opremom i popratnom dokumentacijom.
 • Vozač koji u ime Korisnika pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor jamči da za to ima ovlaštenje, te jamči i odgovoran je Najmodavcu, solidarno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih obveza iz ovog Ugovora.
 • Korisnik se i nakon prestanka Ugovora smatra odgovornim za prometne prekršaje počinjene tijekom trajanja Ugovora.
 1. UVJETI PLAĆANJA
 • Korisnik je obvezan prije preuzimanja vozila u najam izvršiti predautorizaciju po svojoj kreditnoj kartici na iznos koji odredi Najmodavac prema svojoj procjeni, odnosno položiti novčani polog kod Najmodavca sukladno dogovorenom iznosu iz Ugovora o najmu, ovisno o klasi vozila, trajanju najma, pokrićima i dr.
 • Potpisom Ugovora o najmu Korisnik ovlašćuje Najmodavca naplatiti sve iznose za dnevni najam prema ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke (dodatnu opremu i usluge), kao i nastale troškove koji se obračunavaju, a sve prema važećem Cjeniku, terećenjem računa Korisnika.
 • Račun Korisnika znači račun kreditne ili debitne kartice po kojoj je izvršena predautorizacija ili drugi dogovoreni račun, odnosno novčani polog.
 • Najmodavac može naplatiti iznose koji se plaćaju terećenjem računa Korisnika tijekom ili nakon završetka najma, kad utvrdi postojanje obveze Korisnika, odnosno Korisnik može platiti takve troškove u dogovoru s Najmodavcem, što je slobodan izbor Najmodavca.
 • Ako Korisnik podmiruje troškove direktnim plaćanjem na račun Najmodavca, dužan je to učiniti u naznačenom roku plaćanja računa.
 • U slučaju kašnjenja, Korisnik je obvezan platiti Najmodavcu zakonsku zateznu kamatu, kao i sve stvarno nastale dodatne troškove.
 1. OBVEZE KORISNIKA
 • Potpisom ugovora Korisnik izjavljuje da je upoznat sa svim dolje navedenim obvezama, te da ih prihvaća:

(a) da će vozilo nakon prestanka najma vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s opremom te količinom goriva u kojem ga je preuzeo, odnosno i prije ugovorenog roka, a na zahtjev Najmodavca;

Preuzimanje i vraćanje vozila moguće je za vrijeme radnog vremena u poslovnici Najmodavca, a preuzimanje i vraćanje van radnog vremena naplaćuje se prema važećem cjeniku.

Dostava i preuzimanje vozila van poslovnice Najmodavca je moguće uz nadoplatu ovisno o udaljenosti od poslovnice.

(b) da produljenje ugovorenog trajanja najma, kao i sve ostale promjene glede najma, zatraži od Najmodavca, pisanim putem, najmanje prije isteka samog roka najma, dok je u protivnom Najmodavac ovlašten prijaviti nestanak vozila u najmu;

(c) da vozilo neće preopteretiti, koristiti za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za nezakonita djela;

(d) da će vozilo koristiti samo vozač ili dodatni vozač, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila i da vozilo neće davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama;

(e) da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika;

(f) da će vozilo, kada ga napusti, uvijek zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom;

(g) da će voziti samo po javnim cestama, bez utjecaja alkohola ili narkotika, poštujući sve prometne propise i regulaciju prometa;

(h) da će brinuti o redovitoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, ostale tekućine, tlak u gumama i dr.

(i) kada na to ukazuju signalni instrumenti u vozilu ili ako Korisnik smatra da vozilo zahtijeva servisiranje dužan je javiti se Najmodavcu radi obavljanja redovitih servisa i upućivanja vozila u ovlaštenu servisnu radionicu, kao i radi obavljanja drugih servisnih aktivnosti i drugih popravaka. U slučaju štete na vozilu ili oštećenja vozila zbog nepoštivanja odredbi ovih Općih uvjeta, Korisnik je dužan nadoknaditi svu tako nastalu štetu i eventualnu izgubljenu zaradu zbog nemogućnosti obavljanja osnovne djelatnosti pojedinim vozilom.

(j) da u vozilu neće ni prevoziti ni dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u prometnoj dozvoli, odnosno vozila te da neće vršiti nikakve preinake na vozilu;

(k) da vozilo neće voziti izvan granica Republike Hrvatske, osim ako je to prethodno najavio, za što Najmodavac može naplatiti dodatnu naknadu sukladno Cjeniku.

(l) da će snositi sve troškove u svezi pogona vozila, gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne i druge slične naknade,

Korisnik daje ugovorom ovlaštenje Najmodavcu da bez prethodne najave, za naplatu svih prometnih prekršaja i parkirnih i drugih kazni, određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi, a počinjenih za vrijeme trajanja najma, bez obzira kada su utvrđeni ili dospjeli, uvećanih za eventualne manipulativne troškove, tereti kreditnu ili debitnu karticu navedenu na prednjoj strani ovog Ugovora o najmu, odnosno iste naplati iz pologa Najmoprimca ostavljenog Najmodavcu;

(m) da Najmoprimac, pravna osoba iznimno, uz prethodnu pismenu obavijest i suglasnost Najmodavca, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom radniku koji ispunjava propisane uvjete, te ga je u tom slučaju obvezna upoznati s ovim uvjetima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost te pravne osobe za poštivanje ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

 1. NASTUP ŠTETE I GUBITAK DOKUMENTACIJE
  • Šteta/gubitak dokumenata, ključeva, registarskih pločica ili neke od opreme nije pokriveno niti jednim standardnim ni dodatnim osiguranjima i Korisnik je odgovoran za štetu koja iz toga proizlazi.
  • Ukoliko Korisnik ne vrati ili ošteti bilo koju od stavki navedenih u nastavku, biti će terećen za minimalan trošak prema iznosima posebno po svakoj stavci kako slijedi:

(a) gubitak ključeva vozila* – iznos troška 1.500,00 kuna

(b) gubitak prometne dozvole vozila – iznos troška 1.500,00 kuna

(c) gubitak registarske pločice – iznos troška 1.500,00 kuna

* U slučaju gubitka ključeva pojedinih modela vozila trošak naplate novog ključa može biti i veći (sukladno ponudi ovlaštenog trgovca predmetne marke vozila) te se Korisnik obvezuje snositi puni trošak.

 • Korisnik vozila odgovoran je ako dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (primjerice radi nedostatka ulja, sredstva za hlađenje i drugih tekućina u motoru), kao i u slučajevima oštećenja kartera, oštećenja kvačila (tzv. spaljeno kvačilo), oštećenja donjeg postroja vozila, gubitaka/oštećenja dokumenata i ključeva vozila, gubitka/uništenja registarskih pločica, oštećenja na unutrašnjosti vozila, spaljenih sjedala, ulijevanja neodgovarajućeg goriva ili drugih kvarova, izazvanih nemarnošću korisnika ili vozača vozila (primjerice nepažljiva vožnja ili vožnja izvan asfaltiranih cesta). U svim navedenim slučajevima Korisnik vozila nadoknađuje Najmodavcu cjelokupni iznos troškova popravka vozila te dodatno iznos izgubljenog dnevnog najma vozila prema važećem cjeniku Najmodavca za vrijeme trajanja popravka, ali ne više od 30 dana, te svu ostalu nastalu štetu, kao primjerice troškove vuče vozila ili umanjene vrijednosti vozila. Korisnik ili osoba kojoj je korisnik dao vozilo na korištenje, preuzima obvezu korištenja vozila prema uputama proizvođača, kao i korištenje dizel ili bezolovnog goriva prema uputama proizvođača. Sve štete proizašle iz nepridržavanja ovih uputa nisu pokrivene osiguranjem i padaju na štetu Korisnika vozila.
 1. KRAĐA, PROMETNA NESREĆA, KVAR NA UNAJMLJENOM VOZILU
  • U slučaju prometne nesreće oštećenja, havarije, utaje, krađe, pogonske neispravnosti vozila ili dr. sličnih okolnosti Korisnik je obvezan:

– čuvati i osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete, do njegova preuzimanja od strane Najmodavca;

– zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka – ime i prezime, OIB, adresu, broj osobne iskaznice, broj vozačke dozvole, podatke o vlasniku vozila, broj police AO;

– pozvati nadležnu policiju i osigurati njihov zapisnik (i u slučaju neznatne štete), osim u slučaju pogonske neispravnosti;

– bez odlaganja dati izjavu o događaju Najmodavcu

– pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o šteti/nezgodi kao i rezultate alkotesta

 • Korisnik vozila obvezan je svako oštećenje na vozilu prijaviti policiji, u slučaju da Korisnik ne osigura policijski zapisnik, ne da izjavu, ne osigura alkotest vozača, ili propusti u slučaju nezgode poduzeti navedene korake iz st. 1.1. ovog članka, sav trošak naknade štete u svezi s oštećenjem ili nestankom vozila, pada na teret Korisnika vozila u punom iznosu, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja vozila za vrijeme trajanja popravka, a najviše do 30 dana, bez obzira na korisnikovu krivicu za taj događaj
 • Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez pisanog odobrenja Najmodavca, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječila daljnja šteta na vozilu ili ostaloj imovini.
 • Najmodavac će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i lake popravke koji su nastali tijekom najma, ukoliko su troškovi nastali uz prethodnu obavijest i pisano odobrenje Najmodavca, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a sve to temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Račun mora glasiti na Najmodavca i biti priznat od strane Najmodavca. Ako se utvrdi da je Korisnik neosnovano ili nepotrebno zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, Najmodavac neće Korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja. Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe Najmodavca, u protivnom nadoknada neće biti priznata.
 • Najmodavčeva vozila su u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima osiguranja osigurana za štete koje uporabom vozila mogu nastati trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari za vrijeme najma.
 • Ovo osiguranje može biti nevažeće u slučaju da Korisnik prekrši bilo koju odredbu ovih Uvjeta, Ugovora o najmu, zakonskih propisa i uvjeta osiguranja, u kojem slučaju Korisnik pristaje da će nadoknaditi odnosno regresirati Najmodavcu sve izdatke s tim u svezi, ako Najmodavac bude obvezan na naknadu štete trećoj osobi ili njihovom osiguravatelju.
 1. PRODUŽENJE NAJMA
  • U slučaju da je Korisniku vozilo potrebno duže nego što je dogovoreno vrijeme najma, Korisnik je dužan o tome, najmanje 24 sata prije završetka najma, obavijestiti Najmodavca, dobiti pismenu suglasnost Najmodavca.
  • Korisnik mora doći u poslovnicu Najmodavca, produžiti Ugovor, ostaviti dodatnu garanciju ukoliko je to potrebno te potpisati i preuzeti Ugovor o najmu s novodogovorenim datumom povratka vozila.
  • U slučaju neispunjavanja ovih uvjeta, smatra se da je korisnik protupravno prisvojio vozilo. U tom slučaju Najmodavac zadržava pravo da upotrijebi sve zakonske mjere kako bi Korisniku oduzeo predmetno vozilo.
  • Ukoliko Korisnik vrati vozilo nakon datuma navedenog u Ugovoru ili s većom kilometražom od one ugovorene Ugovorom o najmu, Najmodavac će izvršiti novi obračun cijena najma vozila te se Korisnik obvezuje snositi novi obračun.
 1. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
  • Materijalnopravne odredbe ovog Ugovora predstavljaju povjerljive podatke u smislu važećih propisa.
  • Korisnik pristaje da kroz proces rezervacije vozila i sklapanja Ugovora o najmu dragovoljno daje Najmodavcu svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, vozačka dozvola, putovnica i sl). Bez osobnih podataka najam neće biti moguće ostvariti.
  • Najmodavac će osobne podatke koristiti u svrhu realizacije tražene usluge, kao i za daljnju međusobnu komunikaciju, i rješavanje eventualnih sporova. Korisnik daje odobrenje za korištenje osobnih podataka u tu svrhu, kao i da se njegovi osobni podaci mogu dostavljati nadležnim tijelima u svezi počinjenih prometnih/parkirnih prekršaja, zatim u svrhu marketinških akcija Najmodavca, kao i agencijama/uredima za naplatu potraživanja
  • Potpisom Ugovora Korisnik potvrđuje da je upoznat s mjerama zaštite osobnih podataka Najmodavca i njegovim pravima u svojstvu ispitanika.
  • Najmodavac će podatke koristiti u svrhu koja je navedena u Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka te izvaljuje kako primjenjuje maksimalne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka.
  • Korisnik je upoznat da ima pravo povući privolu u svakom trenutku na način da se obrati voditelju obrade osobnih podataka na kontakt podatke koji su javno objavljeni na web stranicama Najmodavca, a s kojim podacima je Korisnik upoznat.
  • Korisnik je upoznat da će Najmodavac na opravdani zahtjev ovlaštenih tijela dostaviti njihove osobe podatke.
  • Korisnik je upoznat s činjenicom da je Najmodavac u vozila koja su predmet najma ugradio sustav GPS nadzora radi provođenja mjera opreza, unapređenja efikasnosti i poboljšanja kvalitete poslovanja, smanjenja troškova, prevencije krađe i provala, prevencije ili oštećenja i uništenja predmeta najma, onemogućavanja pokretanja predmeta najma, radi lociranja pozicije predmeta najma te nadzora brzine i smjera kretanja predmeta najma.
  • Sustav GPS nadzora provodi se temeljem Raptor Fleet sustava za nadzor vozila od strane pružatelja Raptor d.o.o., Zagreb, Zlatarevo zlato 43, OIB 71586397290.
  • Potpisom ovog Ugovora Korisnik je suglasan da Najmodavac tako dobivene podatke prikuplja i obrađuje, a na način prikupljanja i obradu primjenjuju se odluke i uvjeti Najmodavca te pružatelja usluge Raptor d.o.o..
 1. GUBITAK OSOBNE IMOVINE
  • Najmodavac neće biti odgovoran Korisniku ili putnicima u vozilu za gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u vozilu bilo za vrijeme ili nakon završetka najma. Potpisivanjem Ugovora o najmu Korisnik se izričito odriče svih potraživanja prema Najmodavacu za takve gubitke ili štete.
 1. PRITUŽBE KORISNIKA
  • Korisnik svoje pritužbe i prigovore u svezi najma vozila i izvršenja ugovornih prava i obveza može dostaviti Najmodavcu poštom ili elektroničkom poštom na: DREAM CARS LOGISTICS, Dravska 30, Čakovec, e mail: info@dreamcars-croatia.com.
  • Najmodavac će na zaprimljenu pritužbu odgovoriti u roku 15 dana od zaprimanja iste, te odgovor dostaviti Korisniku poštom ili elektroničkom poštom. Odluka Najmodavca u svezi prigovora je konačna.
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
  • Najmodavac ne odgovara za štetu koju pretrpi Korisnik zbog zakašnjenja u isporuci vozila, kao i za štete koje bi nastale Korisniku zbog kvara na vozilu za vrijeme najma.
  • Najmodavac ima pravo raskinuti Ugovor o najmu te odmah preuzeti vozilo u posjed ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojim odredbom ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak Najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava Najmodavcu prema ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.
  • Ovaj ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka, od kojih se jedan uručuje Korisniku, a drugi zadržava Najmodavac.
  • Svojim potpisom na Ugovoru Korisnik prihvaća ovaj ugovor i sve njegove odredbe kao i uvjete osiguranja osiguravatelja s kojima je upoznat.
  • Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo u pismenom obliku, a usmeni uglavci su nevažeći.
  • U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Čakovcu uz primjenu hrvatskog prava.
  • Ovi Opći uvjeti najma vozila stupaju na snagu dana 01.11.2018. godine.
  • Trenutno važeći Opći uvjeti najma istaknuti su u poslovnici Najmodavca kao i na službenoj stranici Najmodavca dreamcars-croatia.com/uvjeti-najma